Regulamin sklepu.

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę na stronie internetowejwww.eurostar.pllub www.eurostar-lamp.pl z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.
 2. Klient oświadcza, że przed zawarciem z EUROSTAR Sp. z o. o. umowy zapoznał się z Regulaminem.
 3. Składanie zamówień następuje poprzez wskazanie Towaru, wypełnienie formularza danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptację postanowień Regulaminu, wybór warunków dostawy, sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia na stronie internetowej www.eurostar.pl oraz www.eurostar-lamp.pl.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta EUROSTAR Sp. z o. o. oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia EUROSTAR Sp. z o. o. przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem EUROSTAR Sp. z o. o. o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta. 
 6. Za Towary prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę Klient może według swego wyboru zapłacić jeszcze przed wydaniem Towaru za pomocą następujących form rozliczeń bezgotówkowych:


A: kartą płatniczą lub kartą kredytową na rachunek bankowy EUROSTAR Sp. z o. o. za pośrednictwem systemu PayU lub Przelewy24 w złotych polskich bez ograniczeń,
B: przelewem na rachunek bankowy EUROSTAR Sp. z o. o. za pośrednictwem systemu Pay U lub Przelewy24 w złotych polskich bez ograniczeń,

Za Towary prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę Klient może według swego wyboru zapłacić w momencie odbioru Towaru jednakże tylko w przypadkach, gdy wartość zamówionych Towarów nie przekracza wysokości 5000 zł brutto. Za przesyłki drobnicowe można płacić przy odbiorze wyłącznie gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej, za przesyłki

Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności lub złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem). Przesyłki dostarczane przez DPD standardowo  są wnoszone do budynku. Klient ma obowiązek w obecności kuriera sprawdzić zawartość przesyłki w przypadku uszkodzeń sporządzić z kurierem protokół szkody.

Reklamacje uznawane są jedynie na podstawie protokołu szkody z firma kurierską  lub po przesłaniu do firmy Eurostar.Sp.z o.o. zdjęć uszkodzonego towaru lub elementu w tym przypadku sprzedawca wymienia uszkodzone elementy lub przesyłką zwrotną wymienia na nowy towar zabierając uszkodzony.

 1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego EUROSTAR Sp.z o.o. wskazuje w sposób wyraźny jasne i czytelne informacje o wskazanych wyżej ograniczeniach dotyczących dostarczania Towarów i akceptowanych sposobach płatności. 
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z umową, EUROSTAR Sp.z o.o. poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie Sklepu Internetowego wykonuje obowiązki informacyjne wskazane  art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia EUROSTAR sp. z o. o., oznaczenia EUROSTAR  sp. z o. o., łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.
 4. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia EUROSTAR  sp. z o.o. dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za Towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie.
 5. EUROSTAR sp. z o. o. zapewnia, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie  przycisku „Potwierdź zakup”.
 6. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez EUROSTAR Sp z o.o. faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez EUROSTAR Sp. z o. o. zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w Sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności. Jeżeli EUROSTAR sp. z o. o. nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, to zawiadamia o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca uiszczone należności niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.

ZMIANA, REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może zrezygnować z całości zamówienia, do momentu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 16:00 (nr telefonu 608-300-245 lub 608-300-262 opłata według stawki operatora). EUROSTAR Sp.z o.o. zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia rezygnacji, wszystkie dokonane przez Klienta na rzecz EUROSTAR Sp.z o.o.płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która  obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 3. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu  którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,  jak również dostępnego na stronach Sklepu Internetowego – Formularz-Odstąpienie.
 4. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy  w Sklepie Internetowym mogą być składane na piśmie (na adres EUROSTAR Sp.z o.o.  Goławin 53c , 09-150 Goławin) lub za pomocą poczty elektronicznej  {adres e –mail: e-biuro@eurostar.pl} lub osobiście w siedzibie firmy.
 5. EUROSTAR Sp.z o.o. przesyła niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.  
 6. Eurostar Sp.z o.o. zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta na rzecz EUROSTAR Sp.z o.o.  płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
 7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Towar lub na rachunek bankowy powiązany z karta płatniczą lub kredytową, za pomocą której dokonano płatności za Towar. W razie, gdy Klient zapłacił za Towar gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany przez Klienta za pomocą formularza e –mail numer rachunku bankowego, co nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami i wymaga wyraźnej zgody Klienta. 
 8. Klient ma obowiązek zwrócić towar EUROSTAR Sp.z o.o. lub przekazać go osobie upoważnionej przez EUROSTAR Sp.z o.o. do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. EUROSTAR Sp.z o.o.może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Towar należy przesłać na adres: EUROSTAR Sp.z o.o. Goławin 53c , 09-150 Goławin  lub dostarczyć osobiście wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie Towaru w Sklepie Internetowym.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. EUROSTAR Sp.z o.o. przyjmuje jedynie zwroty towaru nie używanego przez konsumenta , nie noszącego śladów zniszczenia i wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
 13. W przypadku nie spełnienia norm punkt 12 EUROSTAR Sp.z o.o. może odmówić przyjęcia zwrotu towaru oraz zwrotu należności dla konsumenta.