Regulamin sklepu.

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę na stronie internetowej www.eurostar.pl lub www.eurostar-lamp.pl z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.
 2. Klient oświadcza, że przed zawarciem z EUROSTAR Sp. z o. o. umowy zapoznał się z Regulaminem.
 3. Składanie zamówień następuje poprzez wskazanie Towaru, wypełnienie formularza danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptację postanowień Regulaminu, wybór warunków dostawy, sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia na stronie internetowej www.eurostar.pl oraz www.eurostar-lamp.pl.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta EUROSTAR Sp. z o. o. oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia EUROSTAR Sp. z o. o. przesyła na podany przez Klienta w formularzu adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia, które jest oświadczeniem EUROSTAR Sp. z o. o. o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta. 
 6. Za Towary prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę Klient może według swego wyboru zapłacić jeszcze przed wydaniem Towaru za pomocą następujących form rozliczeń bezgotówkowych:


A: kartą płatniczą lub kartą kredytową na rachunek bankowy EUROSTAR Sp. z o. o. za pośrednictwem systemu PayU lub Przelewy24 w złotych polskich bez ograniczeń,
B: przelewem na rachunek bankowy EUROSTAR Sp. z o. o. za pośrednictwem systemu Pay U lub Przelewy24 w złotych polskich bez ograniczeń,

Za Towary prezentowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę Klient może według swego wyboru zapłacić w momencie odbioru Towaru jednakże tylko w przypadkach, gdy wartość zamówionych Towarów nie przekracza wysokości 5000 zł brutto. Za przesyłki drobnicowe można płacić przy odbiorze wyłącznie gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej, za przesyłki

Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności lub złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem). Przesyłki dostarczane przez DPD standardowo  są wnoszone do budynku. Klient ma obowiązek w obecności kuriera sprawdzić zawartość przesyłki w przypadku uszkodzeń sporządzić z kurierem protokół szkody.

Reklamacje uznawane są jedynie na podstawie protokołu szkody z firma kurierską  lub po przesłaniu do firmy Eurostar.Sp.z o.o. zdjęć uszkodzonego towaru lub elementu w tym przypadku sprzedawca wymienia uszkodzone elementy lub przesyłką zwrotną wymienia na nowy towar zabierając uszkodzony.

 1. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego EUROSTAR Sp.z o.o. wskazuje w sposób wyraźny jasne i czytelne informacje o wskazanych wyżej ograniczeniach dotyczących dostarczania Towarów i akceptowanych sposobach płatności. 
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z umową, EUROSTAR Sp.z o.o. poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie Sklepu Internetowego wykonuje obowiązki informacyjne wskazane  art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje dotyczące głównych cech świadczenia EUROSTAR sp. z o. o., oznaczenia EUROSTAR  sp. z o. o., łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.
 4. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia EUROSTAR  sp. z o.o. dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na stronie internetowej informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za Towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie.
 5. EUROSTAR sp. z o. o. zapewnia, aby Klient w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie  przycisku „Potwierdź zakup”.
 6. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez EUROSTAR Sp z o.o. faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez EUROSTAR Sp. z o. o. zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w Sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności. Jeżeli EUROSTAR sp. z o. o. nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, to zawiadamia o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca uiszczone należności niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności z góry.

Z dokonanego zakupu można zrezygnować zgodnie z podanymi niżej zasadami odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

 1. Klientowi zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli towar był używany lub nie posiada oryginalnego opakowania .
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep (sprzedawcę) o swojej decyzji , oświadczenie wraz z towarem należy przesłać za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej na adres:

  EUROSTAR Sp.z o.o.
  Goławin 53c
  09-150 Goławin

  Koszt zwrotu towaru pokrywa kupujący
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia wraz z towarem, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar o którym mowa o odstąpieniu od umowy.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy oraz informacji o odstąpieniu umowy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem złego zapakowania ,zniszczenia podczas rozpakowywania lub transportu zwrotnego gdzie w przypadku uszkodzeń sprzedawca sporządzi odpowiedni protokół Szkody.